ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

 

1. ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงานประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

2. ทำให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากขึ้น

 3. ทำให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

4. ทำให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. ทำให้รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

 6. ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

7. ทำให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา

8. ทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

9. ทำให้รู้วิธีการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำงาน

10. ทำให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่มา :  http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G243/kmutt%20out%20to/part4.3.htmAdvertisements